Ace trong hội cho e hỏi tí, cty A còn nợ cty e 5% giá trị hợp đồng để bảo hành,…

Ace trong hội cho e hỏi tí, cty A còn nợ cty e 5% giá trị hợp đồng để bảo hành, cuối năm lại tạm ứng 50% giá trị hợp đồng khác. Trên bctc e có được bù trừ 2 khoản này k vậy?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Ace trong hội cho e hỏi tí, cty A còn nợ cty e 5% giá trị hợp đồng để bảo hành,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *