Mọi người cho mình hỏi, sửa lại BCTC 2015, không làm tăng hoặc giảm số thuế TNDN…

Mọi người cho mình hỏi, sửa lại BCTC 2015, không làm tăng hoặc giảm số thuế TNDN phải nộp mà chỉ làm giảm số lỗ trên quyết toán thuế TNDN và BCTC. Vậy mình có cần nộp tờ khai 03/TNDN và bản giải trình 01/KHBS không hay chỉ cần nộp lại BCTC mới thôi.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mình hỏi, sửa lại BCTC 2015, không làm tăng hoặc giảm số thuế TNDN…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *