Hóa đơn mua vật tư hàng hóa mà có cả chi phí nhân công thì hạch toán thế nào vậy…

Hóa đơn mua vật tư hàng hóa mà có cả chi phí nhân công thì hạch toán thế nào vậy cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *