Cty khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp. Lúc viết hóa đơn bán hàng hạch to…

Cty khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp. Lúc viết hóa đơn bán hàng hạch toán doanh thu: n131/c511 là tổng tiền thanh toán bao gồm vat. Lúc xác định thuế gtgt phải nộp: n511/c3331. Vậy khi xác định thu nhập tính thuế tndn thì sẽ lấy tổng doanh thu trên hóa đơn hay là phần doanh thu sau đã trừ thuế gtgt.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2017

account_box admin

One thought on “Cty khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp. Lúc viết hóa đơn bán hàng hạch to…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *