Em đang dùng Outook 2003. Tự nhiên hộp thư đi không lưu các thư em đã gửi nữa. B…

Em đang dùng Outook 2003.
Tự nhiên hộp thư đi không lưu các thư em đã gửi nữa. Bây giờ phải làm thế nào để các thư đã gửi được lưu lại ạ
Có anh chị nào biết giúp em với!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em đang dùng Outook 2003. Tự nhiên hộp thư đi không lưu các thư em đã gửi nữa. B…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *