Đây là file XML kết xuất từ file QTT TNDN năm 2016.Mọi người có ai biết lỗi này …

Đây là file XML kết xuất từ file QTT TNDN năm 2016.Mọi người có ai biết lỗi này không ? Hướng dẫn giúp mình.TKS

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

One thought on “Đây là file XML kết xuất từ file QTT TNDN năm 2016.Mọi người có ai biết lỗi này …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *