Cần trợ giúp nộp thông báo thay đổi tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ em l…

Cần trợ giúp nộp thông báo thay đổi tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ em làm xong rùi chỉ cần nộp qua mạng thôi. Bác nào trợ giúp em được sẽ có hậu tạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2017

account_box admin

One thought on “Cần trợ giúp nộp thông báo thay đổi tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ em l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *