Em muốn lấy tờ khai đã thông quan trên Web Hải quan thì làm tn ạ? Em có token. E…

Em muốn lấy tờ khai đã thông quan trên Web Hải quan thì làm tn ạ? Em có token. E cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note February 3, 2017

account_box admin

One thought on “Em muốn lấy tờ khai đã thông quan trên Web Hải quan thì làm tn ạ? Em có token. E…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *