Hôm qua mình đi ngân hàng giải ngân mình bị nhắc nhở : Lần sau chị phải ghi “bảy…

Hôm qua mình đi ngân hàng giải ngân mình bị nhắc nhở : Lần sau chị phải ghi “bảy” chứ không phải “bẩy” nhé !

Mình không biết thế nào là đúng? Ý kiến của các bạn thế nào ?

Ví dụ: 427.777.000 đ( Bốn trăm hai mươi bẩy triệu bẩy trăm bẩy mươi bẩy ngàn đồng chẵn)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 20, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hôm qua mình đi ngân hàng giải ngân mình bị nhắc nhở : Lần sau chị phải ghi “bảy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *