cả nhà cho em hỏi vs a. em đã kê khai thuế tháng 12 va bg em phát hiện …

cả nhà cho em hỏi vs a. em đã kê khai thuế tháng 12 va bg em phát hiện ra sai sot tháng 11.vay em phai cho hết tháng kê khai 12 để khai bo sung t11 va dieu chinh giam dung ko.a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 17, 2017

account_box admin

One thought on “cả nhà cho em hỏi vs a. em đã kê khai thuế tháng 12 va bg em phát hiện …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *