Anh chị em cho em hỏi: Công ty đi vay bằng USD, khi tiền vay vào tài khoản ngân …

Anh chị em cho em hỏi: Công ty đi vay bằng USD, khi tiền vay vào tài khoản ngân hàng, em hạch toán theo tỷ giá mua vào hay bán ra của ngân hàng nơi cty mở tài khoản để nhận tiền vào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 10, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị em cho em hỏi: Công ty đi vay bằng USD, khi tiền vay vào tài khoản ngân …”

  • Hạch toán Nợ 112/Có 341 theo tỷ giá bán nếu dùng TT 200, hoặc tỷ giá xấp xỉ nếu dùng TT 56.
    Có công ty Nợ 112 tỷ giá mua, Có 341 tỷ giá bán, CL 515, 635 nhưng mình nghĩ không cần thiết phải phức tạp chỗ này như vậy.
    Đằng nào thì các khaorn mục tiền tệ cũng đánh giá theo tỷ giá cuối kỳ (có thể khác biệt 1 chút về tính thuế nhưng không trọng yếu). Hơn nữa trong TT 200 có hướng dẫn hạch toán vay không phát sinh CLTG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *