Cty e hàng tháng khai tờ khai thuế tài nguyên và thuế tiêu thụ đặc biệt. Cuối nă…

Cty e hàng tháng khai tờ khai thuế tài nguyên và thuế tiêu thụ đặc biệt. Cuối năm có phải làm tờ khai quyết toán thuế đó k ạ (các tờ khai trong năm đều để trắng hết ah)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

 

local_offerevent_note January 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *