E đang học việc. Hôm nay bên vcci có gửi công văn này. Ai phải làm thì chỉ em vớ…

E đang học việc. Hôm nay bên vcci có gửi công văn này. Ai phải làm thì chỉ em với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *