Bên mình mua vật tư: hàng thực tế về ngày 10 làm thủ tục nhập kho, mình chỉ ghi …

Bên mình mua vật tư: hàng thực tế về ngày 10 làm thủ tục nhập kho, mình chỉ ghi nhận giá trị chưa thuế, ngày 13 đã xuất dùng cho công trình rồi. nhưng hóa đơn thì ngày 20 mới về và ngày trên hóa đơn cũng là ngày 20 luôn, ngày này mình ghi nhận thuế gtgt được khấu trừ. Vậy như thế có được k cả nhà. bên mình toàn như thế.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2016

account_box admin

One thought on “Bên mình mua vật tư: hàng thực tế về ngày 10 làm thủ tục nhập kho, mình chỉ ghi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *