Em đi chết đây. Cái này chắc khiong cứu nổi rồi đúng k ạ. Chỗ mã số thuế rm ghi …

– Em đi chết đây. Cái này chắc khiong cứu nổi rồi đúng k ạ. Chỗ mã số thuế rm ghi sai ạTips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 15, 2016

account_box admin

10 thoughts on “Em đi chết đây. Cái này chắc khiong cứu nổi rồi đúng k ạ. Chỗ mã số thuế rm ghi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *