Anh chị tư vấn:1. Khi vốn điều lệ chưa sử dụng hết, công ty muốn vay thêm vốn t…

– Anh chị tư vấn:
1. Khi vốn điều lệ chưa sử dụng hết, công ty muốn vay thêm vốn từ ngân hàng. Thì mục đích vay ghi thế nào để hạch toán vô chi phí?
Mình nghe nói có công ty khi quyết toán thuế, thuế không công nhận chi phí này và phạt theo lãi suất vì ghi mục đích vay vốn là bổ sung vốn điều lệ ( khi vốn điều lệ chưa sử dụng hết)

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 15, 2016

account_box admin

One thought on “Anh chị tư vấn:1. Khi vốn điều lệ chưa sử dụng hết, công ty muốn vay thêm vốn t…”

  • Chào bạn, không phải vốn điều lệ chưa sử dụng hết, mà là khi bạn chưa góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi suất vay của số tiền vay tương ứng với phần vốn chưa góp đủ thì ko được tính là chi phí hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *