Cty mình có lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại khoảng 250tr (đã đưa lương vào…

– Cty mình có lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại khoảng 250tr (đã đưa lương vào) thì còn có thể đưa thêm chi phí nào vô đc nữa ko để giảm bớt Thuế TNDN phải nộp cuối năm??? Ai có ý kiến chỉ e với. Thanks m.n!

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 14, 2016

account_box admin

11 thoughts on “Cty mình có lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại khoảng 250tr (đã đưa lương vào…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *