Ca nhà ke toán cho minh hoi van de sau với : minh cong tác o trường Thuộc vùng d…

– Ca nhà ke toán cho minh hoi van de sau với : minh cong tác o trường Thuộc vùng dac biệt khó khăn,neu nhu cac giáo viên trúng tuyển ve cac trường này thi deu dc huong chế do trợ cấp lan dau nhưng mình cong tác từ 2013 den Giờ van chua dc huong che do nay. Mình hỏi ke toán thì ke toan tra lời la van de nay có 2 móc. Móc 1 dc huong 4triệu con móc 2 (nghi dinh moi) thì hưởng 10 thang luong cơ bản nhưng chi co giao viên co hộ khẩu thường trú ở thị trấn mới có, còn những giáo viên co hộ khẩu thường trú gần xã có trường dong ở do thì k dc huong.nhung theo nghi dinh thi k thay nói van de trên mà có ghi rõ ràng la nếu giao viên công tác thuốc vùng dac biệt khó khăn thì deu dc huong chế độ trở cấp lần dau bằng 10 tháng lương cơ bản hết. Ma theo mình Tim hiểu thì chẳng thấy nghi dinh mới nào cả . Như vậy có dung k cả nhà

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 9, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *