ngày 9 tháng 2 năm 2016 công ty nhận được hóa đơn đầu vào giảm giá hàng bán …

– ngày 9 tháng 2 năm 2016 công ty nhận được hóa đơn đầu vào giảm giá hàng bán của năm ngày 4 tháng 12 năm 2015 nhưng hàng hóa đó e đã bán, vậy cho e hỏi giảm giá lúc này mình sẽ làm như thế nào.
E cảm ơn

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 29, 2016

account_box admin

One thought on “ngày 9 tháng 2 năm 2016 công ty nhận được hóa đơn đầu vào giảm giá hàng bán …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *