Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh

Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh

Căn cứ:

– Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC
– Tổng cục thuế hướng dẫn về hóa đơn tại trang Hỏi đáp về thuế

Theo đó:

Nếu sai tên hàng hóa thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng(số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

local_offerevent_note November 25, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *