Sai mã số thuế bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh nếu đã giao cho khách hàng và kê khai thuế

Sai mã số thuế bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh nếu đã giao cho khách hàng và kê khai thuế.

Căn cứ:
– Khoản 2, Điều 17, Nghị định 51/2010/NĐ-CP
– Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC
Theo đó:

– Công ty xuất hóa đơn mà bị sai mã số thuế (đã giao cho người mua, người bán và người mua đã kê khai thuế) thì phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót về mã số thuế.
– Đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC

+ Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu…
+ Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
+ Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

local_offerevent_note November 25, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *