Đã khai hồ sơ khai thuế nhưng tự phát hiện có sai sót thì có phải khai lại không?

Đã khai hồ sơ khai thuế nhưng tự phát hiện có sai sót thì có phải khai lại không?

Hỏi:
Tôi đã khai hồ sơ khai thuế nhưng tôi tự phát hiện có sai sót thì tôi có phải khai lại không? nếu được tôi phải làm thế nào?

Trả lời:
Trường hợp NNT nhận thấy hồ sơ khai thuế điện tử chưa đúng thì có thể thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp NNT phát hiện việc khai tờ khai cho thuê nhà có sai sót hoặc có thông tin cần bổ sung, NNT truy cập vào Cổng TTĐT, tra cứu tờ khai để sửa đổi, bổ sung thông tin và thực hiện nộp Tờ khai bổ sung, điều chỉnh như với HSKT lần đầu.

local_offerevent_note November 16, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *