Có nhiều nhà cho thuê, tôi có thể khai điện tử trên 1 hồ sơ khai thuế được không?

Có nhiều nhà cho thuê, tôi có thể khai điện trên 1 hồ sơ khai thuế được không?

Tôi có nhiều nhà cho thuê, tôi có thể khai điện tử trên 1 hồ sơ khai thuế được không?

Trả lời:
Nếu anh (chị) có nhiều hợp đồng trong cùng địa bàn (cùng Quận/huyện) có thể thực hiện khai thuế theo năm trên 01 tờ khai.

Trường hợp anh (chị) có nhiều hợp đồng cho thuê nhà ở nhiều địa bàn thì mỗi địa bàn thực hiện khai trên 01 tờ khai theo cùng kỳ khai thuế, tuy nhiên anh chị nên khai theo năm trên 01 tờ khai để thuận tiện trong việc tổng hợp thu nhập cũng như dễ theo dõi nghĩa vụ thuế của từng hợp đồng.

local_offerevent_note November 16, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *