Tôi ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp vậy tôi có thể uỷ quyền cho doanh nghiệp khai thay được không?

Tôi ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp vậy tôi có thể uỷ quyền cho doanh nghiệp khai thay được không?

Trả lời:
Theo quy định tại thông tư số 92/2015/TT-BTC thì cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp khai thay cho cá nhân thì sử dụng chữ ký số và khai trên cổng TTĐT dành cho doanh nghiệp.

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *