Theo giá cả thị trường, tôi tăng giá cho thuê nhà từ kỳ thanh toán tới, vậy tôi có phải khai điều chỉnh lại không?

Theo giá cả thị trường, tôi tăng giá cho thuê nhà từ kỳ thanh toán tới, vậy tôi có phải khai điều chỉnh lại không?

Trả lời:
Trường hợp có thay đổi doanh thu cho thuê nhà thì NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục bằng cách NNT truy cập vào Cổng TTĐT gửi Tổng cục Thuế, tra cứu tờ khai để khai lại thông tin và thực hiện nộp Tờ khai điều chỉnh như với HSKT lần đầu.

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *