Help me, công ty đối tác của mình cần giấy tờ về điều kiện khấu trừ thuế và bản …

– Help me, công ty đối tác của mình cần giấy tờ về điều kiện khấu trừ thuế và bản in của tổng cục thuế là bên mình vẫn đang hoạt động. Giờ mình phải làm sao đây

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Help me, công ty đối tác của mình cần giấy tờ về điều kiện khấu trừ thuế và bản …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *