A/C ơi cho em hỏi, em gửi thành công thông báo mới mở tài khoản cho sở kế hoạch …

– A/C ơi cho em hỏi, em gửi thành công thông báo mới mở tài khoản cho sở kế hoạch đầu tư. Hôm nay họ gửi lại thông tin như này “Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử đã hợp lệ và đề nghị Ông/Bà thực hiện việc nộp bộ hồ sơ bằng bản giấy chính xác theo hồ sơ đã đăng ký qua mạng tại Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi Thông báo này để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.” Thế hóa ra vẫn phải nộp bản giấy ạ?
THANKS ALL.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

4 thoughts on “A/C ơi cho em hỏi, em gửi thành công thông báo mới mở tài khoản cho sở kế hoạch …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *