Ngoài hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn kinh doanh chứng khoán cho đối tượng không chịu thuế GTGT thì còn hoạt động KD chứng khoán nào khác không phải chịu thuế GTGT?

Ngoài hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn kinh doanh chứng khoán cho đối tượng không chịu thuế GTGT thì còn hoạt động KD chứng khoán nào khác không phải chịu thuế GTGT?

Chúng tôi là công ty chứng khoán, xin hỏi ngoài hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn kinh doanh chứng khoán cho khách hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì còn hoạt động kinh doanh chứng khoán nào khác không phải chịu thuế giá trị gia tăng nữa không?

Trả lời:
Xin trả lời bạn như sau, Theo quy định tại điểm c, khoản 8, điều 4, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì ngoài hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn kinh doanh chứng khoán cho khách hàng thì những hoạt động như: tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán cũng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *