Công ty bán gỗ được trồng tại xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thu nhập này có được miễn thuế TNDN không?

 Công ty bán gỗ được trồng tại xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thu nhập này có được miễn thuế TNDN không?

Công ty chúng tôi đầu tư trồng cây keo để lấy gỗ tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Đây là xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, khi công ty bán gỗ thì thu nhập này có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm 1 Điều 6 Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 218 năm 2013 của Chính phủ thì huyện Nghi Sơn tỉnh Ninh Bình là huyện nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Do đó, khoản thu nhập từ hoạt động trồng trọt của Công ty bạn thực hiện trong địa bàn này thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *