Mọi người cho mình hỏi đăng ký thang bảng lương thì làm những gì và nộp đến nhữn…

– Mọi người cho mình hỏi đăng ký thang bảng lương thì làm những gì và nộp đến những đâu vậy. Mình chưa làm bao giờ mình không hiểu lắm

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 28, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi đăng ký thang bảng lương thì làm những gì và nộp đến nhữn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *