Số tiền trả lãi vay trong thời gian lắp đặt tính vào nguyên giá tài sản hay tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp?

Số tiền trả lãi vay trong thời gian lắp đặt tính vào nguyên giá tài sản hay tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp?

Công ty vay tiền để mua dây truyền sản xuất xi măng. Thời gian lắp đặt dây chuyền là sáu tháng mới đưa tài sản vào hoạt động. Vậy số tiền trả lãi vay trong thời gian lắp đặt tính vào nguyên giá tài sản hay tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm 2.32, Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty trả lãi vay trong thời gian lắp đặt dây chuyền, chưa đưa tài sản vào sử dụng thì khoản chi phí lãi vay đó được tính vào nguyên giá tài sản.

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *