Khoản chi hỗ trợ cho Đảng bộ Công ty tổ chức Đại hội có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Khoản chi hỗ trợ cho Đảng bộ Công ty tổ chức Đại hội có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Trong quý I năm 2015 doanh nghiệp chúng tôi có chi gần 40 triệu đồng để hỗ trợ cho Đảng bộ Công ty tổ chức Đại hội. Xin hỏi khoản chi đó có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Trả lời:
Theo qui định tại Điều 1 thông tư 151 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì: các khoản chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật; Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp… là các khoản được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, theo qui định trên thì các khoản chi hỗ trợ cho hoạt động tổ chức Đảng của Công ty bạn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *