Chính quyền địa phương có phải xác nhận trên Bảng kê mua gom vật liệu cây thuốc nam của các gia đình hái trên rừng không?

Chính quyền địa phương có phải xác nhận trên Bảng kê mua gom vật liệu cây thuốc nam của các gia đình hái trên rừng không?

Công ty tôi có thực hiện mua gom vật liệu cây thuốc nam của các gia đình hái trên rừng. Khi mua Công ty đã thực hiện lập Bảng kê mẫu 01/TNDN. Xin hỏi chính quyền địa phương có phải xác nhận trên Bảng kê không?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 2.4, Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Bảng kê 01/TNDN được lập căn cứ vào số thực tế các mặt hàng mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Chính quyền địa phương không phải xác nhận trên Bảng kê 01/TNDN.

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *