Tiền thuê nhà cho đối tác là người nước ngoài có được cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của hai người nước ngoài này không?

Tiền thuê nhà cho đối tác là người nước ngoài có được cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của hai người nước ngoài này không?

Công ty tôi có ký hợp đồng lao động với hai người nước ngoài, trong hợp đồng có thỏa thuận công ty phải thuê nhà ở cho hai người này. Xin hỏi khoản tiền thuê nhà công ty trả để thuê nhà cho hai người nước ngoài ở có cộng vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của hai người này không?

Trả lời:
Căn cứ vào Điều 11 Thông tư 151 năm 2014 của Bộ Tài chính thì khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.”

Như vậy, khoản tiền thuê nhà công ty bạn trả đã trả thay cho người nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân đó.

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *