Khoản chi xây dựng nhà tình nghĩa có được coi là chi phí hợp lệ không? Nếu được thì cần những hồ sơ, giấy tờ gì?

Khoản chi xây dựng nhà tình nghĩa có được coi là chi phí hợp lệ không? Nếu được thì cần những hồ sơ, giấy tờ gì?

Nhân dịp ngày 27/7 năm nay, công ty tôi có chi 1 khoản tiền cho 03 gia đình người có công để xây dựng nhà tình nghĩa. Xin hỏi khoản chi này có được coi là chi phí hợp lệ hay không? Nếu được thì cần những hồ sơ, giấy tờ gì?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 2.25 Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật, được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế phải có đầy đủ các hồ sơ sau:

– Biên bản theo mẫu quy định xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ.

– Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo);

– Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Như vậy, Công ty bạn chi tiền xây nhà tình nghĩa thì phải hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định nêu trên.

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *