Khoản chi phí công ty thanh toán cho cán bộ đi công tác có được tính vào chi phí hợp lý không?

Khoản chi phí công ty thanh toán cho cán bộ đi công tác có được tính vào chi phí hợp lý không?

Tháng 5 năm 2015, công ty tôi có cử 1 cán bộ đi công tác Hàn quốc, cá nhân mua vé máy bay và thanh toán tiền ở khách sạn bằng thẻ ngân hàng của cá nhân đó (hết 35 triệu đồng). Xin hỏi khoản chi phí công ty thanh toán cho cán bộ này có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trả lời:
Theo Điểm 2.9 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: doanh nghiệp cử người lao động đi công tác nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

Thứ nhất, có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

Thứ hai, doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

Thứ ba, quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Như vậy, công ty bạn được tính khoản chi cho cán bộ trên vào chi phí được trừ nếu khoản chi đó đáp ứng 3 điều kiện nêu trên.

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *