Hoá đơn 50 triệu được thanh toán bằng chuyển khoản 35 triệu, số còn lại được bù trừ công nợ. Vậy hoá đơn này có được tính vào chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không ?

Hoá đơn 50 triệu được thanh toán bằng chuyển khoản 35 triệu, số còn lại được bù trừ công nợ. Vậy hoá đơn này có được tính vào chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không ?

Công ty tôi có mua hàng hoá của đối tác trị giá trên hóa đơn là 50 triệu đồng. Do khách hàng còn nợ tiền mua hàng của Công ty tôi là 15 triệu nên Công ty thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn lại 35 triệu Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Vậy xin hỏi, hoá đơn này có được tính vào chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không?

Trả lời:
Căn cứ qui định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thì:

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng thì phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt, do đó việc thanh toán hóa đơn của Công ty bạn được xác định là thanh toán không dùng tiền mặt nên được tính vào chi phí hợp lý tổng số tiền trên hóa đơn.

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *