Có phải quyết toán khoản thu nhập chuyển nhượng bất động sản không?

Có phải quyết toán khoản thu nhập chuyển nhượng bất động sản không?

Trong năm tôi có hai lần bán nhà, mỗi lần bán nhà tôi đã kê khai nộp thuế TNCN. Xin hỏi cuối năm tôi có phải quyết toán khoản thu nhập chuyển nhượng bất động sản này hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Luật số 71/2015, từ ngày 1/1/2015 hoạt động chuyển nhượng bất động sản chịu một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần. Người nộp thuế không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ các hoạt động này.

Như vậy, bạn chỉ phải khai nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng mà không phải thực hiện quyết toán thuế

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *