Dear moi người!Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà có 1 hóa đơn sang cuốn mới …

– Dear moi người!
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà có 1 hóa đơn sang cuốn mới thì báo cáo như thế nào ạ? A/c biết chỉ em với ạ. Em cảm ơn.

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 19, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Dear moi người!Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà có 1 hóa đơn sang cuốn mới …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *