Mua hàng hoá nhập khẩu do thanh lý hàng tịch thu của cơ quan quản lý thị trường thì cơ quan quản lý thị trường có cần phải xuất hóa đơn hay không?

Mua hàng hoá nhập khẩu do thanh lý hàng tịch thu của cơ quan quản lý thị trường thì cơ quan quản lý thị trường có cần phải xuất hóa đơn hay không?

Doanh nghiệp tôi mua hàng hoá nhập khẩu do thanh lý hàng tịch thu của cơ quan quản lý thị trường thì cơ quan quản lý thị trường có cần phải xuất hóa đơn hay không?

Trả lời:
Tại điểm 6, điểm 7, điều 5 thông tư liên tịch số 64 quy định: Đối với hàng hoá nhập khẩu mua của cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu hoặc của cơ quan Dự trữ quốc gia thì phải có hoá đơn do cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu lập trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị từng loại hàng hoá hoặc hoá đơn bán hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia.

Như vậy, nếu công ty bạn mua hàng hoá tịch thu của cơ quan quản lý thị trường thì cơ quan quản lý thị trường đó phải lập và giao hóa đơn cho công ty bạn.

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *