Hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển từ cửa khẩu về doanh nghiệp nhập khẩu có 24 tiếng để xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ nhập khẩu hay không?

Hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển từ cửa khẩu về doanh nghiệp nhập khẩu có 24 tiếng để xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ nhập khẩu hay không?

Xin hỏi có phải theo quy định của Thông tư 64 mới thì hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển từ cửa khẩu về doanh nghiệp nhập khẩu có 24 tiếng để xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ nhập khẩu hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm 1, điều 3, thông tư liên tịch số 64 thì hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, đang bày bán, để tại kho, bến, bãi, điểm tập kết thì cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá theo quy định của pháp luật ngay tại thời điểm kiểm tra.

Như vậy, đối hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển thì phải xuất trình đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá đó ngay tại thời điểm kiểm tra.

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *