Các bác cho e hỏi các chi phí phục vụ công tác Đảng có đc đưa vào chi phí được t…

– Các bác cho e hỏi các chi phí phục vụ công tác Đảng có đc đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ko ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Các bác cho e hỏi các chi phí phục vụ công tác Đảng có đc đưa vào chi phí được t…”

  • TT 26/VBHN _BTC về thuê TNDN điều 6 khoản 2.30 ” 2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

    – Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

    – Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

    – Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.”
    Được đưa vào chi phí được trừ ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *