a chị cho e hỏi, thời gian để làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ lúc…

– a chị cho e hỏi, thời gian để làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ lúc chốt sổ là bao lâu v ạ.

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 13, 2016

account_box admin

3 thoughts on “a chị cho e hỏi, thời gian để làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ lúc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *