Chi phí trả cho giảng viên, nguyên vật liêu, công cụ để thực hành có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay không?

Chi phí trả cho giảng viên, nguyên vật liêu, công cụ để thực hành có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay không?

Doanh nghiệp tôi hàng năm có tổ chức đào tạo tay nghề cho công nhân mới tuyển dụng. Xin hỏi chi phí trả cho giảng viên, nguyên vật liêu, công cụ để thực hành có được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm 2.30 Điều 4 Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động như: Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học; Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, khoản chi phí cho giáo viên, nguyên liệu, công cụ để thực hành phục vụ đào tạo cho người lao động của công ty bạn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

local_offerevent_note October 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *