Bồi thường thiệt hại bằng tiền do Bên bán vi phạm hợp đồng thì cần lập chứng từ …

– Bồi thường thiệt hại bằng tiền do Bên bán vi phạm hợp đồng thì cần lập chứng từ gì để thanh toán cho Bên mua, được xem là hợp lệ, Anh Chị? Cảm ơn!

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 10, 2016

account_box admin

One thought on “Bồi thường thiệt hại bằng tiền do Bên bán vi phạm hợp đồng thì cần lập chứng từ …”

  • Hợp lệ về mặt chi tiền thôi. Lập biên bản ký đóng dấu 2 bên. Nội dung chủ yếu xác nhận vi phạm hợp đồng nên phạt số tiền… thanh toán bằng CK/TM. Hạch toán vào 811, do tiền phạt ko dc đưa vài chi phí hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *