a c nào biết khắc phục lỗi này thì chỉ e vơi sbên e mua hóa đơn cũng có đk phát…

– a c nào biết khắc phục lỗi này thì chỉ e vơi s
bên e mua hóa đơn cũng có đk phát hành hóa đơn với chi cục thuế rồi nhưng do bên e đăng kí là 01 đến 150 chứ k phải là 0000001 đến 0000150 , giờ bên e kê khai quý n không thông báo nhận mã hóa đơn này vậy lỗi có phải do bên e đk như thế kia không ạ . khắc phục lỗi này như thế nào a c nào biết chỉ giúp e với

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

4 thoughts on “a c nào biết khắc phục lỗi này thì chỉ e vơi sbên e mua hóa đơn cũng có đk phát…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *