Hoá đơn, thuế suất GTGT đối với cung cấp dịch vụ điều tra thống kê

Hoá đơn, thuế suất GTGT đối với cung cấp dịch vụ điều tra thống kê.

Công ty có thực hiện ký hợp đồng với Cục Thống kê để thực hiện dịch vụ điều tra thống kê (thu thập số liệu ghi phiếu điều tra vốn đầu tư, điều tra hoạt động xây dựng). Sau khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ với Cục Thống kê, công ty xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng với thuế suất là 5%. Vậy, xin hỏi công ty tôi xuất hoá đơn như vậy có đúng không?

Trả lời:
Tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219 của Bộ Tài chính quy định thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet”

Như vậy, dịch vụ điều tra thống kê (thu thập số liệu ghi phiếu điều tra vốn đầu tư, điều tra hoạt động xây dựng) không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, do đó công ty bạn xuất hoá đơn giá trị gia tăng với thuế suất 5% là sai, công ty phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

local_offerevent_note October 3, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *