Tiền chi môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư có được tính vào chi phí hợp lý không?

Tiền chi môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư có được tính vào chi phí hợp lý không?

Tiền chi môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư thì tiền đó có được tính vào chi phí hợp lý không (có hợp đồng và hoá đơn)?

Trả lời:
Tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đó doanh nghiệp được trừ các khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua tài khoản ngân hàng thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt

Như vậy, trường hợp công ty có phát sinh tiền chi môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *