Ủy quyền cho Công ty quyết toán thay ?

Ủy quyền cho Công ty quyết toán thay ?

Cả năm 2015 Tôi làm việc tại Công ty và Công ty tôi đã thực hiện khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến. Ngoài ra tôi còn tham gia biên soạn tài liệu cho một tạp chí với mức bình quân thu nhập nhận được là 6 triệu đồng/tháng và khoản này đã bị tạp chí khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10%. Vậy tôi có được ủy quyền cho Công ty tôi quyết toán thay không?

Trả lời:
Theo công văn số 801 ngày 02/3/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%, thì được ủy quyền cho đơn vị nơi ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay mà không phải trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế.

local_offerevent_note September 24, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *