Kê khai người phụ thuộc vào Phụ lục bản kê 05-3/BK-TNCN

Kê khai người phụ thuộc vào Phụ lục bản kê 05-3/BK-TNCN

Trước thời điểm quyết toán thuế, công ty tôi đã thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và 100% người phụ thuộc đã có mã số thuế. Vậy khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, công ty tôi có phải kê khai người phụ thuộc vào Phụ lục bản kê 05-3/BK-TNCN không?

Trả lời:
Tại khoản 8, mục III công văn số 801ngày 2 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: tổ chức trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% Người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2015 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN . Do đó, trường hợp trước thời điểm quyết toán thuế, Công ty bạn đã thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và 100% người phụ thuộc đã có MST thì khi thực hiện quyết toán thuế Công ty bạn phải kê khai đầy đủ 100% Người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2015 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN và chỉ cần khai một số thông tin tại các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại công văn số 801 nêu trên.

local_offerevent_note September 24, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *